<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
1. Generelt
Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Techweb AS, med org.nr. 913 861 906. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Techweb AS.
Techweb AS har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

2. Domener
Domenesøknad/bestilling utføres av Techweb AS på bakgrunn av informasjon fra kunden.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–mail mv, kan Techweb ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

3. Videresalg m.v.
Tjenester og eller produkter som tilbys av Techweb AS kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Techweb AS.

4. Elektronisk post
Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

5. Utestengelse
Techweb AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

6. Footer-tekst (bunntekst) / portefølje
Techweb AS benytter seg retten til å legge alle prosjekter Techweb AS har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin portefølje på www.techweb.no samt publisere prosjektet i sosiale medier som referanseprosjekt hvis ikke annet på forhånd er avtalt.

Techweb AS benytter seg retten til å skrive «Nettsiden er utviklet av Techweb Digitalbyrå» nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre/fjerne bunnteksten uten først å kommet til enighet med Techweb AS.

7. Næringskjøp
Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Techweb AS er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

8. Tolkning av avtalen
Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

9. Feilmelding og retting
Dersom feil eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter kunden omgående å gi melding til leverandøren om forholdet. Etter mottak av feilmeldingen skal leverandøren igangsette nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og foreta retting. Meldes det om feil etter 30 dager fra lanseringsdato, opphører plikten til leverandøren om å rette forholdet. Kunden har tilgang til leverandørens supporttjenesester via epost og telefon. Ved feil som skyldes leverandøren innenfor normale åpningstider skal leverandør ha startet feilretting senest 1 virkedag etter at feilen er meldt. Kunder med Serviceavtale har anledning til å ta kontakt utenfor vanlig kontortid samt i helger/helligdager. Serviceavtale er en tilleggstjeneste som bestilles av de som måtte ønske det.

10. Mislighold
Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt Avtalen, skal dette straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra kunden som varer i 20 dager fra forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold. Ved mislighold kan leverandøren heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 5 virkedager etter misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår som kopiering av leverandørens programvare. Som alternativ til heving av avtalen kan også Leverandør velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp dersom det foreligger betalingsmislighold mellom leverandøren og kunden.

11. Ansvar
Leverandøren har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av leverandøren rundt noen av sine tjenester, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom Leverandøren har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset etter at Leverandøren ble gjort oppmerksom på det. Dette gjelder aldri integrasjonsløsninger da kvalitet på integrasjoner avhenger av annen 3.part (programvaren det integreres mot) og ikke kan garanteres av leverandøren. Kreves garanti på dette kan ikke leverandøren levere ønsket integrasjonsløsning. Erstatningssummen  vil i alle tilfeller være begrenset oppad til sum fakturert for innestående måned hvor ansvaret inntreffer og dekker kun arbeid utført av Leverandøren direkte.

12. Kommunikasjon mellom leverandør og kunde
All kommunikasjon mellom Leverandøren og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig. Det er kundens ansvar å til enhver tid holde Leverandøren oppdatert med korrekt postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Leverandørens kontaktinformasjon skal til enhver tid være oppdatert på Leverandørens nettside.

13. Force majeure
Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer, endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid forholdet varer.

14. Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forehåndsregler for å unngå av konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen. Taushetsplikten gjelder ikke der Leverandør er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

15. Kostnader for tjenester som utføres
Funksjonalitets- eller funksjonsforespørsler utover de som er oppført i budsjettet og / eller funksjonalitetsspesifikasjonene kan anses å være utenfor anvendelsesområdet, og en endring av budsjettet vil bli anbefalt. Prosjekter som går i hvilemodus i over 45 dager, vil pådra seg gebyr for å gjenoppta arbeid etter eget valg av Techweb.

16. Ekstraordinært arbeid
Leverandør kan fakturere ekstra for ekstraordinært arbeid som kunden ønsker utført og som ikke er spesifisert i kravspesifikasjonen. Likeledes kan det faktureres ekstra for andre ekstraordinære omkostninger, i henhold til en hver tid gjeldene satser.

17. Annet
Dokumentet tar høyde for nåværende priser hos leverandørens samarbeidspartnere. Leverandør kan derfor ikke gi en garanti for prisøkning. Eventuelle prisøkninger vil på forhånd opplyses Kunde. Dere kan ikke overføre denne kontrakten til noen andre uten vår tillatelse. Denne kontrakten forblir gyldig i all fremtid og trenger ikke å bli fornyet. For det tilfelle at én del av kontrakten blir ugyldig eller urettskraftig, forblir de øvrige deler av kontrakten intakt.